Потребни документи

Барањето за продолжување на важноста на регистрацијата се поднесува пред истекот на регистрацијата, но не пред 30 дена од денот на истекот на важноста на сообраќајната дозвола.

Регистрацијата на возилото треба да се продолжи најдоцна во рок од 30 дена од денот на истекот на важењето на сообраќајната дозвола.

Патнички возила

– Барање за регистрација (се изготвува во Авто-Контрол)

– Фактура за купопродажба

– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон

– Хомологација (Авто-Контрол)

– Доказ за техничка исправност на возилото (Авто-Контрол) – не постар од 30 дена

– Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)

– Известување за распоредување (прав. лица)      – Барање за регистрација (се изготвува во Авто-Контрол)

– Сообраќајна дозвола

Товарни возила

– Барање за регистрација (се изготвува во Авто-Контрол)

– Фактура за купопродажба

– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон

– Хомологација (Авто-Контрол)

– Доказ за техничка исправност на возилото (Авто-Контрол) – не постар од 30 дена

– Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)

– Известување за распоредување (прав. лица)

– Сообраќајна дозвола

Возила со променети уреди

Возила со извршено вградување или преправање на уреди, склопови или механизми

-Атест-потврда за вградениот или преправениот уред, склоп или механизам на возилото