Редовни технички прегледи

Возила што се вклучени во сообраќајот на патиштата, со исклучок на мотокултиватори и работни машини, задолжително се прегледуваат на првиот и на периодичните технички прегледи.

Вонредни технички прегледи

Вонредните технички прегледи се вршат над возила упатени со писмен налог од овластено службено лице , во случаи и на начин утврдени со закон , заради изведување на нивна проверка. Извршениот вонреден технички преглед не влијае на рокот за извршување на периодичните технички прегледи.